Misiune și atribuții

În baza art. 102 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Regulamentului

privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1007 din 10 decembrie 2014,

Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a programelor de

studii de doctorat din cadrul USM, aprobat la ședința Senatului USM din

24.02.2015, Regulamentului de organizare și fincționare a Consiliului

Științific al Universității de Stat din Moldova, aprobat la 01 decembrie 2015,

Consiliul Știinţific face parte din sistemul organelor de conducere ale

instituţiilor de învăţămînt superior.

Consiliul Știinţific al Universității de Stat din Moldova are următoarele

atribuţii:

 • elaborarea Strategiei de cercetare și inovare;
 • elaborarea Regulamentului instituţional de organizare şi funcționare a

programelor de studii de doctorat;

 •  examinarea chestiunilor privind colaborarea ştiințifică cu organizații

similare naționale, regionale şi internaționale;

 • aprobarea deciziilor privind înfiinţarea, divizarea, comasarea sau

desfiinţarea şcolilor doctorale;

 • aprobarea regulamentelor interne ale şcolilor doctorale;
 • aprobarea programelor de studii superioare de doctorat ale şcolilor

doctorale, precum şi a celor organizate în cotutelă cu alte instituții, din ţară

sau din străinătate;

 • adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea calităţii studiilor superioare

de doctorat, pentru buna desfăşurare a evaluărilor periodice ale şcolilor

doctorale şi conducătorilor de doctorat, pentru respectarea normelor de etică

şi deontologie de către conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi;

 • selectarea conducătorilor de doctorat pentru activitate într-o nouă şcoală

doctorală;

 • alte atribuţii specifice, stabilite prin Regulamentului privind organizarea

studiilor superioare de doctorat, ciclul III (HG Nr. 1007 din 10.12.2014) și

Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de

studii de doctorat.

Componența Consiliului Științific al Universității de Stat din

Moldova

 • Marin Constantin, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice –

președinte al Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova

 • Cataranciuc Sergiu, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe

fizico-matematice, Școala Doctorală de Matematică și Știința Informației

 • Vatavu Sergiu, conferențiar cercetător, doctor în științe fizico-matematice,

Școala Doctorală de Științe Fizice și Inginerești

 • Gulea Aurelian, profesor universitar, doctor habilitat în științe chimice,

Școala Doctorală de Științe Chimice

 • Șalaru Victor, profesor universitar, doctorat habilitat în științe biologice,

Școala Doctorală de Științe Biologice și Geonomice

 • Guțu Vladimir, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, Școala

Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației

 • Onofrei Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat în științe

economice, Școala Doctorală de Științe Economice

 • Gîrla Lilia, conferențiar universitar, doctor în drept, Școala Doctorală de

Științe Juridice

 • Bulgaru Maria, profesor universitar, doctor habilitat în filosofie, Școala

Doctorală de Științe Sociale

 • Zanoci Aurel, conferențiar universitar, doctor în științe istorice, Școala

Doctorală de Istorie, Arheologie și Filosofie

 • Condrea Iraida, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, Școala

Doctorală de Studii Lingvistice și Literare

 • Cincilei Cornelia, conferențiar universitar, doctor în filologie, Școala

Doctorală de Lingvistică Romano-germanică și Literatură Universală și

Comparată.

Date de contact

Marin Constantin, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice –

președinte al Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova

Str. A. Mateevici 60, bloc 4, MD-2009, Chişinau, Republica Moldova

Tel.: + 373 22 57 78 10

E-mail: marinconst@gmail.com