DATE DE CONTACT

Adresa: str. Alexe Mateevici 60, birou 210, 214, 216

PREZENTARE

Misiunea Departamentului

 • Implementarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

Obiective:

 • Monitorizarea structurilor de asigurare a calităţii învăţământului în cadrul USM;
 • Asigurarea condiţiilor curriculare de integrare a USM în spaţiul unic educaţional european;
 • Evaluarea calităţii condiţiilor/ resurselor, procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale și continue în cadrul USM;
 • Organizarea şi coordonarea stagiilor de practică.

Direcții de activitate: 

 ASIGURARE A CALITĂŢII

 • Organizarea sistemului de asigurare a calităţii;
 • Elaborarea indicatorilor şi metodologiei de asigurare a calităţii;
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii;
 • Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii
 • Monitorizarea activităţii Comisiilor de asigurare a calităţii;
 • Elaborarea regulamentelor interne;
 • Coordonarea procesului de elaborare a programelor de studii;
 • Coordonarea elaborării şi aplicării suportului curricular;
 • Crearea condițiilor și monitorizarea internă a procesului de evaluare externă.

DEZVOLTARE CURRICULARĂ

 • Definirea și atingerea obiectivelor strategice ale Universității cu privire la calitatea în învățământul superior;
 • Monitorizarea elaborării planurilor de învăţământ;
 • Coordonarea procesului de elaborare a curricula, ciclul I, Licenţă şi Ciclul II, Master;
 • Planificarea și coordonarea sistemului de management al calității prin integrarea propunerilor din partea structurilor de calitate din cadrul facultăţilor;
 • Monitorizarea implementării documentelelor specifice asigurării calității și deciziilor luate;
 • Elaborarea și monitorizarea implementării procedurilor și activităților de asigurare a calității;
 • Monitorizarea procesului de elaborare a publicaţiilor metodico-didactice (manuale, suporturi de curs, note de curs, ghiduri metodice).

EVALUARE

 • Elaborarea și monitorizarea implementării strategiei de evaluare;
 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare (testelor);
 • Determinarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a calității serviciilor educaționale;
 • Evaluarea documentelor normativ-reglatorii ale procesului de învăţământ (planuri, curricula, materiale didactice);
 • Acordarea de asistenţă metodică în problemele aplicării metodologiei de asigurare a calităţii;
 • Evaluarea calităţii procesului de studii/ Evaluarea activităţii personalului didactic;
 • Organizarea şi monitorizarea auditului intern;
 • Asistenţă în procesul de evaluare externă.

 STAGII DE PRACTICĂ

 • Elaborarea regulamentelor cu privire la stagiile de practică;
 • Monitorizarea elaborării programului/ curriculum-ului stagiilor de practică;
 • Organizarea seminarelor şi conferinţelor;
 • Colaborarea cu metodiştii;
 • Încheierea contractelor și colaborarea cu instituţiile-bază de realizare a stagiilor de practică;
 • Monitorizarea stagiilor de practică;
 • Organizarea instructajului pentru studenţii stagiari;
 • Monitorizarea activităţii studenţilor stagiari;
 • Evaluarea (organizarea conferinţelor de totalizare a rezultatelor studenţilor stagiari).

STRUCTURA

ŞEF DEPARTAMENT: Lucia SAVA

Tel: + 373 67 317 317

E-mail: lucia.lucia.sava@gmail.com

Biroul 214, Bloc central

Coordonează activitatea Departamentului în următoarele direcţii:

 • Monitorizarea activităţii Comisiilor de asigurare a calităţii;
 • Monitorizarea elaborării documentelor normativ-reglatorii;
 • Monitorizarea stagiilor de practică;
 • Coordonarea evaluării interne și externe a calităţii procesului de învăţămînt;
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii la facultăţile USM.

Şef Secţie Dezvoltare Curriculară: Violeta COTILEVICI  

Tel: +373 67 560 173

E-mail: violetterosca@yahoo.fr

Biroul 216, Bloc central

Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii:

 • Asistenţă metodică în vederea aplicării metodologiei de asigurare a calităţii;
 • Monitorizarea procesului de elaborare a planurilor de studii;
 • Coordonarea procesului de elaborare a curricula, ciclul I, Licenţă şi Ciclul II, Master;
 • Acordarea suportului metodic în vederea elaborării lucrărilor didactico-metodice;
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii la facultăţile: Drept; Litere; Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative; Biologie şi Pedologie; Matematică şi Informatică;
 • Organizarea și monitorizarea activităţii Consiliului Calităţii.

Şef Secţie Evaluare

Tel: +373 67 560 173

Biroul 216, Bloc central

Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii:

 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare (testelor);
 • Elaborarea/ redactarea documentelor specifice sistemului de management al calității la nivel de Universitate;
 • Acordarea de asistenţă metodică în determinarea criteriilor  şi indicatorilor de evaluare;
 • Asigurarea suportului logistic în realizarea de sinteze privind acțiunile de evaluare, audit și îmbunătățire a calității;
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii la facultăţile: Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială; Ştiinţe Economice; Istorie şi Filozofie; Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Chimie şi Tehnologie Chimică; Fizică și Inginerie;
 • Asistenţă în procesul de evaluare externă.

Metodist principal: Margareta CHIRIAC

Tel: +373 22 241 079

E-mail: margachiriac@gmail.com

Biroul 210, Bloc central

Responsabil de: 

 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare (testelor);
 • Asigurarea suportului logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic;
 • Asigurarea condiţiilor de realizare a procedurii de evaluare;
 • Perfectarea Curricula pentru absolvenţii din anii precedenţi;
 • Tehnoredactarea şi machetarea rapoartelor de acreditare.

Coordonator stagii de practică: Irina CARAUȘ

E-mail: irinacaraush@gmail.com

Biroul 44, Bloc I

Responsabil de:

 • Organizarea şi controlul calităţii stagiilor de practică;
 • Coordonarea elaborării regulamentelor, programului/ curriculum-ului stagiilor de practică;
 • Organizarea seminarelor şi conferinţelor coordonatorilor stagiilor de practică;
 • Organizarea conferinţelor de evaluare a stagiilor de practică;
 • Stabilirea condiţiilor de colaborare a USM cu instituţiile-bază de realizare a stagiilor de practică.

InginerAngela PLĂCINTĂ

Tel: +373 22 241 079

E-mail: angelaplacinta55@gmail.com

Biroul 210, Bloc central

Responsabil de:

 • Elaborarea bazei de date a Departamentului Managementul calităţii;
 • Tehnoredactarea materialelor necesare pentru activitatea departamentului;
 • Stabilirea relaţiilor cu beneficiarii serviciilor prestate de către departament;
 • Prelucrarea chestionarelor de evaluare a calităţii diverselor aspecte ale procesului educaţional;
 • Asigurarea suportului logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic.