Studii

Facultati

Facultăţi

Facultăţile reprezintă unităţile funcţionale de bază ale Universităţii de Stat din Moldova şi cuprind unul sau mai multe domenii de formare profesională.

Licenţă

Studiile universitare de licență sunt prima treaptă a studiilor universitare, și care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare

Masterat

Studiile universitare de masterat sunt a doua treaptă a studiilor universitare, și care asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Studii universitare de doctorat

Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală

Calendarul academic

Anul academic începe la 1 septembrie şi se finalizează pînă la 1 iulie, fiind împărţit în două semestre. Anul universitar are o durată de 30 de săptămîni repartizate egal în două semestre

Formare Continuă

Activităţile de formare continuă desfasurate la nivelul Universitatii de Stat din Moldova sunt activităţi de instruire din sfera formării profesionale care se realizează prin: cursuri şi stagii de iniţiere pentru dobîndirea unor cunoştinţe, abilităţi necesare pentru desfăşurarea unei profesii; cursuri de calificare; cursuri de recalificare; cursuri şi stagii de perfecţionare sau specializare; cursuri de obţinere a unei calificări suplimentare.

Admitere

Concursul de admitere se organizează în cadrul instituţiilor de învăţământ pe specialităţi/ domenii de formare profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă), în funcţie de limba de instruire, forma de învăţămînt şi sursa de finanţare (buget, contract), în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit
Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă

Regulamente

Regulamentele sunt acte generale şi obligatorii în toate elementele sale, care stabilesc și asigură realizarea eficientă a activităţilor universităţii.

Azimut Magellano 43красивые макияжконсульство австрии харьковкак выбрать кисть для пудрыпосуда для детей