Marie Curie Actions People. International Research Staff Exchange Scheme

FP7genRGB

Marie Curie Actions

People. International Research Staff Exchange Scheme

Posibilităţi şi limite, provocări şi obstacole de transfer al celor mai bune practice şi experienţe de pre-aderare a statelor Europene Centrale şi de Est în UE pentru procesul de pre-aderare a Republicii Moldova şi Georgiei

Prin multitudinea proiectelor implementate în cadrul Universităţii de Stat din Moldova un loc deosebit aparţine programului european pentru dezvoltarea potenţialului ştiinţific –Programul Cadru 7 (FP7), Suport pentru pregătirea şi dezvoltarea carierei al cercetătorilor (Marie Curie), Schema de Shimb Internaţional pentru Cercetători (IRSES) al Comisiei Europene. În cadrul acestui program a fost lansat pentru o perioadă de 4 ani ( 31 martie 2013 – 31 martie 2017), proiectul ”Posibilităţi şi limite, provocări şi obstacole de transfer al celor mai bune practice şi experienţe de pre-aderare a statelor Europene Centrale şi de Est în UE pentru procesul de pre-aderare a Republicii Moldova şi Georgiei” (“Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring CEE EU pre- accession best practices and experience to Moldova’s and Georgia’s pre-accession process”. Acronym: EU-PREACC Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2012-318911), elaborat în cooperare de către Universităţile de Stat de la Tartu (Estonia), Vilnius (Lituania), Tbilisi Ivane Javakhishvili (Georgia) şi Universitatea de Stat din Moldova. Coordonatorul proiectului este prof. Gheorghe Ciocanu, rectorul USM, manager al  proiectului – prof. Valentina Teosa, şef al Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, USM.

Proiectul dat are drept scop aranjarea şi menţinerea relaţiilor de parteneriat între cele patru Universităţi în domeniul cercetărilor ştiinţifice, pregătirii tinerilor cercetători şi desfăşurării conferinţelor ştiinţifico-practice la capitolul implementării practicilor europene în procesul ştiinţifico-didactic. Astfel, se preconizează a fi efectuate din partea USM 21 de vizite de cercetare pe parcursul a 62 de secondment (deplasarea unei persoane per lună).  În domeniul ştiinţific accentul proiectului şi a cercetării din cadrul proiectului este pus pe studierea şi structurarea experienţei în domeniul reformelor al statelor din Europa Centrală şi de Est şi analiza posibilităţilor şi limitelor de transfer al celor mai bune practice şi experienţe de pre-aderare a statelor Europene Centrale şi de Est în UE pentru procesul de pre-aderare a Republicii Moldova şi Georgiei. Proiectul analizează situaţia din Republica Moldova şi Georgia şi sugerează cele mai potrivite oportunităţi de analiză comparativă pentru Moldova şi Georgia. Rezultatele analizei şi schimburilor de cercetători/profesori sînt încadrate în patru ateliere tematice după cum urmează:

  1. Reprezentarea experienţei în domeniul reformelor al statelor din Europa Centrală şi de Est: condiţionalitatea pozitivă-reprezentarea succesului şi eşecului reformelor în politicile cheie legate de criteriile de aderare a UE;
  2. Politica Europeană de Vecinătate şi europenizarea(aspectele politice,economice şi legale)-analizîndu-se care practici de pre-aderare a statelor Europene Centrale şi de Est sînt transferabile şi necesare;
  3. Moldova şi Georgia-ţări în tranziţie la frontiera UE şi state aflate între UE şi Rusia- analizîndu-se circumstanţele specifice şi tendinţele politice;
  4. Studierea UE, studierea relaţiilor UE-Rusia şi Politica Europeană de Vecinătate în contextul curriculei interdisciplinare în Studii Europene.

Modalitatea realizării proiectului prevede vizite de studiu ale doctoranzilor şi cercetătorilor cu experienţă din universităţile partenere, pe un termen de la o lună până la trei luni, la Universitatea de Stat din Tbilisi “Ivane Javakhishvili”, pentru realizarea cercetătorilor şi proiectelor de cooperare internaţională. În plus, participanţii proiectului îşi prezintă comunicările la diferite conferinţe, seminare, work-shopuri şi alte manifestări, sub patronatul Universităţii din Tbilisi sau al altor instituţii şi organizaţii non-guvernamentale din Georgia. Fiecare universitate- partener al  proiectului asigură prezentarea şi discutarea rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul activităţilor ştiinţifico-metodice cu informarea ulterioară a societăţii civile şi mass media.

Importanţa indescutabilă al proiectului rezidă în oferirea posibilităţilor şi oportunităţilor noi în cadrul dezvoltării reţelei europene de cooperare în cercetare şi ştiinţă pentru tinerii cercetători prin intermediul schimbului inter-universitar, schimb de experienţă şi viziuni în procesul de pregătire a Republicii Moldova pentru integrarea europeană şi racordarea la standardele ştiinţifice, educaţionale şi sociale europene.

Activitati realizate în cadrul proiectului

 Primii doi ani ai realizării proiectului s-au soldat cu mult succes: din partea Universităţii de Stat din Moldova au participat 15 reprezentanţi: 8 doctoranzi, 6 tineri cercetători cu experienţă, şi 1 reprezentant al echipei coordonatorilor  proiectului, care s-au deplasat în Georgia, în total, pe timp de 42 de luni. Aceşti 15 participanţi de la USM reprezintă  diferite facultăţi ale USM: Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, de Studii Economice, de Istorie şi de Drept. Programul european evoluează foarte activ şi fructuos: majoritatea doctoranzilor-participanţi la proiect într-un mod esenţial au activizat cercetările sale în cadrul studiilor de doctorat şi au prezentat rezultatele obţinute în cadrul şedinţelor catedrelor facultăţilor respective. Totodată, participanţii au publicat zeci de articole ştiinţifice în revistele ştiinţifice naţionale şi internaţionale, au prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale din Lituania, Georgia,  Polonia, România, Turcia,  precum şi au înaintat diferite proiecte şi programe de cooperare ştiinţifică.

Pe de altă parte, în cadrul proiectului dat, cu scopul prezentării şi mediatizării rezultatelor cercetărilor efectuate pe parcursul vizitelor de schimb de experienţă, au fost organizate conferinţe, mese rotunde şi “şcoli de primăvară” în cadrul Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, cu implicarea experţilor din Republica Moldova, Georgia, Lituania, Estonia, România, Ucraina, Rusia etc. A devenit o tradiţie  petrecerea Săptămînii proiectului FP7: primăvara (1-5 aprilie 2014) şi toamna (10-14 noiembrie 2014). Astfel, în aprilie 2014 au fost organizate “Şcoala de primăvară” (spring school), masa rotundă „FP7 IRSES

la USM: realizări şi perspective,”  conferinţa ştiinţifică cu genericul “Ţările Parteneriatului Estic în Contextul Europenizării”, consorţium meeting şi lecţii de vizită pentru studenţi.   În noiembrie 2014 au fost petrecute un şir de evenimente cum sînt: secţia ştiinţifică FP7 în cadrul conferinţei ştiinţifice universitare, masa rotundă pentru discutarea rezultatelor vizitelor şi lecţii extracurriculare prezentate de participanţii proiectului.

Este important de menţionat că proiectul a întărit şi diversificat semnificativ  cooperarea cu colegii din Georgia. Astfel, USM a devenit universitatea-gazdă pentru cercetătorul georgian Beka Beradze, care a studiat experienţa USM în domeniul managementului financiar în noiembrie 2014. De asemenea, la conferinţa ştiinţifică a USM, în cadrul Facultăţii de Studii Economice, au participat 3 cercetători din Georgia. Pentru perioada 2015-2016 sunt planificate mai multe vizite de schimb de experienţă a cercetătorilor de la Universitatea de Stat din Tbilisi Ivane Javakhishvili.

Prin urmare, activitatea fructuoasă şi rezultatele frumoase înregistrate pînă la momentul de faţă subliniază importanţa semnificativă al proiectului FP7 pentru dezvoltarea continuă a tinerilor savanţi şi pentru creşterea rolului social şi ponderii ştiinţifice a Universităţii de Stat, contribuind astfel la realizarea procesului de europenizare a ţării noastre. Implementarea cu succes a acestui proiect ar confirma seriozitatea aspiraţiilor europene a Republicii Moldova şi ar insemna noi oportunităţi pentru dezvoltare în domeniul ştiinţifico-practic şi didactic.